Skip to content

 

Download hier de motie, en vul de ontbrekende gegevens in op basis van deze kaart waar je je gemeente kan aanklikken.

 

Voorstel tot Motie: Fluxys op Oekraïnse Lijst “Sponsors of War”: Stop de Doorvoer van Russisch Gas

Gelet op de aanhoudende Russische bezetting van en aanval op Oekraïne;

Gelet op de meer dan 10.000 burgerslachtoffers die in Oekraïne vielen sinds de start de grootschalige oorlog op 24 februari 2022;

Gelet op de urgentie die in Europa gevoeld wordt om het voortduren van deze verwoestende oorlog onder druk te zetten door de staatsinkomsten van de agressor te reduceren, getuige daarvan de 12 economische sanctiepakketten die de Europese Commissie aankondigde;

Gelet op het feit dat België met een volume van 3.77 miljard kubieke meter in 2023 veruit de grootste facilitator van de doorvoer Russisch vloeibaar gas ter wereld was;

Gelet op het feit dat dat gas via de LNG-terminal van Fluxys in Zeebrugge bijna volledig doorgevoerd wordt naar andere continenten (hoofdzakelijk naar Azië), en dus niet noodzakelijk is voor de Europese bevoorradingszekerheid;

Gelet op het feit dat deze dienstverlening van Fluxys aan de Russische gasexportmarkt gebeurd in het kader van een 20-jarencontract dat Fluxys in 2015 afsloot met het Russische gasbedrijf Yamal LNG;

Gelet op het feit dat Fluxys jaarlijks een vaste vergoeding van 50 miljoen euro ontvangt voor deze dienstverlening, terwijl de Russische staatskas in 2023 naar schatting 800 miljoen euro aan belastinggeld ophaalde op basis van het Russische gas dat via de Fluxys-terminal in Zeebrugge naar andere continenten geëxporteerd werd;

Gelet op het feit dat het Russische Yamal LNG zonder de dienstverlening van Fluxys slechts een deel van het geproduceerde gas geëxporteerd zou krijgen naar bestemmingen buiten Europa, en dus ook een significante daling van inkomsten zou ondervinden;

Gelet op het feit dat Novatek, de Russische meerderheidsaandeelhouder van Yamal LNG, rechtstreeks betrokken is bij de oorlog in Oekraïne door het financieren van huurlingen;

Gelet op de publicatie van Fluxys op de lijst van “International Sponsors of War” van het Oekraïens “Nationaal Agentschap ter Preventie van Corruptie” in december 2023 omwille van voorgaande punten;

Gelet op de UN Guiding Principles on Business & Human Rights van 2011, die een duidelijk kader bieden voor hoe bedrijven geacht worden mensenrechtenschendingen te monitoren die in de hele waardeketen van hun bedrijfsvoering plaatsvinden, en er adequaat op te reageren;

Gelet op Guiding Principle 4, dat stelt dat overheden “extra stappen moeten nemen om bescherming te bieden tegen mensenrechtenschendingen door bedrijven waarvan ze eigenaar zijn of waarover ze zeggenschap uitoefenen, of die substantiële steun en diensten ontvangen van overheidsinstanties zoals exportkredietbureaus of officiële agentschappen voor investeringsverzekeringen of -garanties, onder meer door waar nodig due diligence inzake de mensenrechten voor te schrijven”;

Gelet op het feit dat Fluxys een privaat bedrijf is, maar via Publigas en via 12 intercommunales voor 77,4% eigendom is van Belgische steden en gemeenten, goed voor een kapitaal van meer dan 7 miljard euro;

Gelet op het feit dat Stad/Gemeente [gemeente in te vullen] [overeenstemmend percentage invullen] % van de aandelen van Fluxys in haar bezit heeft, goed voor [bedrag in te vullen] euro van de geconsolideerde balanswaarde van Fluxys van 31 december 2022;

Besluit de gemeenteraad:

– dat de gemeente haar rol als aandeelhouder in Fluxys met gepaste zorgvuldigheid inzake mensenrechten moet uitoefenen en dat het zulke gepaste zorgvuldigheid ook moet vragen aan het bestuur en management van Fluxys;

– dat zulke gepaste zorgvuldigheid inhoudt dat elke betrokkenheid bij de Russische oorlogsvoering in Oekraïne uit de waardeketen moet geweerd worden, met inbegrip van het faciliteren van de Russische export en doorvoer van gas;

– het College en de door haar gemachtigde vertegenwoordigers in de betrokken intercommunale te verzoeken:

het weren van Russisch gas, als onderdeel van het beleid inzake gepaste zorgvuldigheid, te agenderen bij Fluxys, Publigas en de betrokken intercommunales en de betrokken besturen te verzoeken daar uitvoering aan te geven;
de federale regering te verzoeken om een embargo in te stellen tegen de doorvoer van Russisch gas, zodanig dat Fluxys zich op overmacht kan beroepen om het contract met Yamal LNG te beëindigen.